Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Ιστορικά οχήματα

Στο ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. διεξάγουμε ελέγχους σε Ιστορικά οχήματα, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.

Δικαιολογητικά Ελέγχου

  • Άδεια κυκλοφορίας * ή
  • Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος **
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής του προσκομίζοντος το όχημα

* Σε περίπτωση παρακράτησης της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας.

**Κατά τον πρώτο τεχνικό έλεγχο πριν την ταξινόμηση του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντοςαντί της άδειας κυκλοφορίας, επιδεικνύεται η βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγείται από τους φορείς χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

Τεχνικός Έλεγχος

 Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος ελέγχονται, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, όλα τα σημεία των Πινάκων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 13 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης, πλην των Κεφαλαίων 8.2 «Εκπομπές καυσαερίων» και 13000 «Ρύπανση περιβάλλοντος» του Παραρτήματος Ι (για Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ.) και των σημείων 9103 «Ο τοποθετημένος από τον κατασκευαστή εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων λείπει ή είναι εμφανώς ελαττωματικός» και 9104 «Εκπομπές καυσαερίων από την εξάτμιση υψηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τη Νομοθεσία» του Παραρτήματος ΙΙ (για ΜΟΤΟ)

Tα σημεία των ανωτέρω Παραρτημάτων Ι και ΙΙ ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της έγκρισης τύπου του οχήματος, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε κυκλοφορία για πρώτη φορά ή τις απαιτήσεις για τον μετεξοπλισμό.

Ειδικά σημεία προσοχής

  • Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν το 1940 πρέπει να προσκομίσουν και να υποβάλουν στο ΚΤΕΟ βεβαίωση μηχανοτεχνίτη του ν. 1575/1985 (Α’ 207), με την οποία πιστοποιείται η καλή κατάσταση και λειτουργία του οχήματος. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί κατ’ ανώτατο ένα μήνα πριν τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
  • Η ως άνω βεβαίωση που εκδίδεται από μηχανοτεχνίτη πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης ή της αναγγελίας έναρξης της ειδικότητάς του.

Ο έλεγχος που διενεργεί το ΚΤΕΟ στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν το 1940 περιλαμβάνει μόνον τα σημεία των οπτικών ελέγχων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 13 της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης