Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Μεταχειρισμένα προς ταξινόμηση

Στο ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. διεξάγουμε ελέγχους σε ανάριθμα οχήματα Επιβατικά, Φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους και Μοτοσικλέτες (μεταχειρισμένα εισαγωγής ή από ΟΔΔΥ ή εκποιημένα από Ελληνικό Στρατό) πριν από την ταξινόμησή τους για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας.

Δικαιολογητικά Ελέγχου

Ο τίτλος κυριότητας του οχήματος ήτοι:

 • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου για μεταχειρισμένα εισαγωγής οχήματα και πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής, ή

 • Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή τα Τελωνεία, προκειμένου για εκποιούμενα από τους φορείς αυτούς οχήματα, ή

 • Το πιστοποιητικό στρατιωτικής αρχής για οχήματα που εκποιούνται από τον Ελληνικό Στρατό.

 • Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποβάλλεται και έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής.

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής του προσκομίζοντος το όχημα

 

Τεχνικός Έλεγχος

Ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται συνίσταται από τα εξής στάδια :

Έλεγχος καυσαερίων

Μέτρηση στον καυσαναλυτή των καυσαερίων του οχήματος αναλόγως την κατηγορία του.

Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης (για επιβατικά και φορτηγά οχήματα)

Μέτρηση για το αν απαιτείται ευθυγράμμιση με διέλευση πάνω από την πλάκα σύγκλισης απόκλισης.

Έλεγχος ανάρτησης – αμορτισέρ (για επιβατικά και φορτηγά οχήματα)

Μέτρηση στο αμορτισερόμετρο της απόδοσης των αμορτισέρ.

Έλεγχος φρένων

Μέτρηση στο φρενόμετρο της απόδοσης των φρένων.

Έλεγχος φώτων

Μέτρηση στο φωτόμετρο της φωτεινότητας και της στόχευσης των φώτων.

Οπτικοί έλεγχοι

Έλεγχος στο τζογόμετρο ή στο ανυψωτικό μηχάνημα των συστημάτων διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης και έλεγχος οπτικών ελλείψεων εντός και εκτός του οχήματος.

Έλεγχος αριθμού πλαισίου και αριθμού κινητήρα του οχήματος, αν συμφωνούν με τον τίτλο κυριότητας

Ειδικά σημεία προσοχής

 • Έλεγχος αναγραφής χιλιομέτρων στα πιστοποιητικά τελωνείου για επιβατικά οχήματα.

 • Έλεγχος χαραγμένου αριθμού πλαισίου σε οχήματα εκποιούμενα από ΟΔΔΥ.

Αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου τρίτης χώρας

Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος, για πρώτη φορά στη χώρα μας, αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σύμφωνα με το Παράρτημα I της οδηγίας 2014/45/ΕΕ και συμφωνεί με την συχνότητα των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που έχει θεσπίσει η χώρα μας.

Η ανωτέρω αναγνώριση του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου γίνεται στο ΚΤΕΟ μας με την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, στο οποίο:

 • αναγράφεται η ένδειξη που εμφανίζεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

 • γίνεται μεταφορά των δευτερευουσών ελλείψεων (του Παραρτήματος I της οδηγίας 2014/45/ΕΕ), από το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, και όχι κωδικών ελλείψεων που σημειώνονται βάσει εθνικής νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

 • αναγράφεται ημερομηνία επόμενου τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με τη νομοθετημένη στην χώρα μας για την κατηγορία του οχήματος συχνότητα, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου της χώρας προέλευσης του οχήματος.

 • Σε κάθε περίπτωση διενεργείται έλεγχος ταυτοποίησης του οχήματος.

Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για τις περιπτώσεις οχημάτων για την ταξινόμηση των οποίων πέραν του περιοδικού τεχνικού ελέγχου απαιτείται και ειδικός έλεγχος διασκευής βάσει ισχυουσών διατάξεων εθνικής νομοθεσίας (για παράδειγμα διασκευασμένα οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή GNG, εκπαιδευτικών οχημάτων κ.λπ.).