Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Διασκευή υγραερίου (LPG)

Στο ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. διεξάγουμε ειδικούς ελέγχους έγκρισης διασκευής εγκατάστασης ή απεγκατάστασης υγραεριοκίνησης (LPG) σε Επιβατικά και Φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην χώρα μας, ώστε να μπορούν να αλλάξουν το καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας.

Δικαιολογητικά Ελέγχου

  • Άδεια κυκλοφορίας.*

  • Ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ,χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις (εφόσον υπάρχει). **

  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής του προσκομίζοντος το όχημα

  • Υπεύθυνη Δήλωση του τεχνικού, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.***

  • Απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς εξοπλισμού και απόδειξη ή τι­μολόγιο παροχής υπηρεσιών. ****

  • Βεβαίωση συμμόρφωσης του εξοπλισμού ή βεβαίωση καταλληλότητας των εξαρτημάτων. *****

* Σε περίπτωση παρακράτησής της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας.

** Αν η ισχύς του ΔΤΕ έχει παρέλθει, πρώτα πραγματοποιείται Περιοδικός τεχνικός έλεγχος και μετά ο ειδικός έλεγχος έγκρισης διασκευής.

*** Η ημερομηνία επικύρωσης δεν πρέπει να είναι προγενέστερη από αυτήν που αναγράφεται σαν ημερομηνία εγκατάστασης.

**** Η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημε­ρομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

***** Στον ειδικό έλεγχο απεγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης δεν απαιτούνται οι βεβαιώσεις καταλληλότητας εξαρτημάτων και ούτε οι αποδείξεις αγοράς εξοπλισμού.

Τεχνικός Έλεγχος

Ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται συνίσταται από τα εξής στάδια :

Έλεγχος καυσαερίων

Μέτρηση στον καυσαναλυτή των καυσαερίων του οχήματος αναλόγως την κατηγορία του.

Οπτικοί έλεγχοι

Οπτικός έλεγχος όλης της εγκατάστασης, έλεγχος διαρροής με ειδικό ανιχνευτή και έλεγχος ταυτοποίησης εξοπλισμού με την υπεύθυνη δήλωση του τεχνικού.

Έλεγχος αριθμού πλαισίου, αριθμού κινητήρα και χρώματος του οχήματος, αν συμφωνούν με την άδεια κυκλοφορίας.

Έλεγχος άλλων σημείων όταν διαπιστώνονται εμφανείς ελλείψεις.

 

Ειδικά σημεία προσοχής

  • Ο εξοπλισμός υγραεριοκίνησης πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος. Χρήση μεταχειρισμένου εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής κινητήρα στο ίδιο όχημα ή αλλαγής οχήματος με ίδιο ιδιοκτήτη.

  • Επιτρέπεται η εγκατάσταση ή απεγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης σε οχήματα που εισάγονται στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα, πριν την πρώτη ταξινόμησή τους και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά σε αυτή. Στην περίπτωση αυτή δεν επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ η άδεια κυκλοφορίας και το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

  • Η δεξαμενή υγραερίου έχει διάρκεια ζωής 10 χρόνια από την κατασκευή της και έπειτα αντικαθίσταται υποχρεωτικά.

  • Η υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης έχει ισχύ 1 μηνός και μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει να πραγματοποιείται ο ειδικός τεχνικός έλεγχος

Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος οχημάτων με υγραέριο στην άδεια κυκλοφορίας

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος που χρησιμοποιεί υγραέριο (LPG) ως καύσιμο, είναι απαραίτητο ένα φωτοαντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης του εξοπλισμού, έγγραφο το οποίο αναζητείται είτε από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής.

Αν η ανωτέρω αρχική υπεύθυνη δήλωση δεν είναι εφικτό να ανευρεθεί υποβάλλεται από τον πελάτη υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας της διασκευής, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου τεχνικού πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ενώ επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο νόμιμο παραστατικό, δηλαδή απόδειξη ή τι­μολόγιο παροχής υπηρεσιών.