Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Βρείτε μας εδώ!

6,5 χλμ. Τρικάλων – Ιωαννίνων

Παράταση 45 ημερών

Το ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. σας ενημερώνει ότι βάσει των αποφάσεων Οικ.19758/1397 /19-3-2020, (ΑΔΑ: 96Λ5465ΧΘΞ-Λ0Η) και Οικ.18719/1310/16-3-2020, (ΑΔΑ: Ω7ΔΟ465ΧΘΞ-ΘΕ5), παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες

  • η προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας αρχικού τεχνικού ελέγχου όλων των κατηγοριών οχημάτων,
  • η διάρκεια ισχύος εκάστου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε), για περιοδικό έλεγχο και επανέλεγχο, κάθε κατηγορίας οχήματος και
  • η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) κάθε κατηγορίας οχήματος,

εφόσον η ημερομηνία λήξης εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από Δευτέρα 16-3-2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020.

Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα φορτηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί να διενεργείται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Όλοι οι ως άνω τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) που λαμβάνουν χώρα εντός της περιόδου από 16-3-2020 έως και 30-4-2020, θα διεξάγονται στα Κ.Τ.Ε.Ο. κατόπιν ραντεβού (με προγενέστερη τηλεφωνική ή άλλη ηλεκτρονική, προς τούτο, επικοινωνία, όπως μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των κατόχων των ανωτέρω οχημάτων), για την αποφυγή συνωστισμού και συνάθροισης κοινού.

ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΗΛ : 2431088590 – 2431088591

e-mail : tr_ikteo@otenet.gr

www.ikteopatsias.gr